1. Elektrometal SA realizuje projekt pod tytułem " Zakup szaf do przechowywania substancji chemicznych w zakładzie. Zakup akumulatorowych unoszących wózków widłowych dla magazynów. Zakup słupków zabezpieczających przed dostepem do stref pracy pracowników" w ramach programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypakowej finansowny z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy na stanowiskach robotniczych w zakładzie.

    Wartość projektu : 69 819, 49
    Wartość dofinansowania : 55 855, 59

     Termin rozpoczęcia projektu  : 27 marzec 2024
     Termin zakończenia projektu : 27 wrzesień 2024

    


2. Elektrometal SA realizauje projekt w ramach "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027" ( Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00- Fundusze Europejskie na transofrmację, dla działania: FESL.10.04 - Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.
Tytuł projektu : Rodzina ładowarek do samochodów i autobusów elektrycznych.
     
    Cel projektu : rozpoczęcie średnioseryjnej produkcji ładowarek do pojazdów elektrycznych (autobusów i
pojazdów użyteczności publicznej). Realizowane prace mają mieć charakter prac inwestycyjnych w ścisłej współpracy z
klientami.
W dłuższej perspektywie planowane jest rozpoczęcie produkcji w następujących obszarach:
• Ładowarki samochodowe DC – przyłącze CHadeMO, CCS (ładowanie napięciem stałym) – do 350 kW
• Ładowarki plug-in autobusowe/pojazdów użytkowych – przyłącze CCS (ładowanie napięciem stałym) – do 350 kW
• Ładowarki autobusowe pantografowe (ładowanie napięciem stałym) – do 750 kW (opcja, zależna od rozwoju rynku)
• Ładowarki autobusowe z magazynem energii i możliwością bezpośredniej współpracy z odnawialnymi źródłami energii
(opcja, zależna od rozwoju rynku)

   Planowane efekty:
a) Wejście na nowe rynki związane z elektromobilnością.
b) Poprawa jakości pracy poprzez wyposażenie stanowisk w nowoczesne maszyny, narzędzia, wyposażenie pomocnicze,
oświetlenie.
c) Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zaprojektowanie nowych, ergonomicznych, klimatyzowanych
oraz zabezpieczonych akustycznie stanowisk pracy.
d) Wzrost wartości firmy poprzez modernizację obszarów produkcyjnych i zakup wyposażenia.
e) Wzrost kompetencji pracowników poprzez szkolenia.
f) Usprawnienie transportu wewnątrzzakładowego poprzez wyposażenie w nowe bramy segmentowe.
g) Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wyposażenie w nowoczesne, mniej energochłonne maszyny i
urządzenia.
h) Ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii minimalizujących marnotrawstwo
surowców i materiałów.

    Wartość projektu: 22 540 099,40
    Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 750 675,20

   Termin rozpoczęcia projektu  :  2024-01-01
   Termin zakończenia projektu :   2025-12-31

#FunduszeUE
Dotacje z UE

3. Elektrometal SA realizuje projekt pn. „Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla paliw gazowych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową zawartą z NCBR nr POIR.01.01.01-00-0804/16-00 z dnia 10.05.2017 r.

 • Cel projektu – wdrożenie konfigurowalnej grupy innowacyjnych punktów redukcyjno-pomiarowych dla instalacji gazu ziemnego
 • Planowane efekty – zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym poprzez unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności i obniżenie kosztów wykonania istniejących rozwiązań dla gazownictwa
 • Wartość projektu – 12 355 194,25 zł
 • Wartość dofinasowania – 5 785 577,72 zł

 

Innowacyjna gospodarka sprzęt górniczy

4. „ELEKTROMETAL SA - zwiększenie eksportu poprzez misje i targi górnicze” - został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.5-Poddziałanie 6.5.2,

 • Poziom dofinansowania - 45%
 • Data zakończenia projektu – 2014-11-21

 

 innotech     

5. Projekt „Iskrobezpieczny sterownik programowalny do realizacji funkcji bezpieczeństwa ELSAFE-14” zrealizowany zgodnie z umową INNOTECH-K2/IN2/67/183054/NCBR/13 w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech. Projekt był realizowany w konsorcjum z CIOP-PIB z Warszawy oraz IBS PAN z Warszawy.

 • Poziom dofinansowania - 55%
 • Data zakończenia projektu – 2015-02-28

 

unia dla przsedsiębiorczych

6. „Zmiana organizacyjna poprzez wdrożenie rachunku kosztów działań” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

 • Poziom dofinansowania - 50%
 • Data zakończenia projektu – 2006-03-31

6. „Zakup środków trwałych i oprogramowania w celu poprawy konkurencyjności Spółki" został współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

 • Poziom dofinansowania - 50%
 • Data zakończenia projektu – 2005.08.31

 

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności