2020-04-17

Zarząd Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie zwołuje na dzień 27.05.2020 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki i grupy kapitałowej Elektrometal SA oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
  5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Elektrometal SA.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.
W związku z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

W art. 10 Statutu dopisuje się ust. 4 o treści:

10.4 Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rejestr akcji.

Wykreśla się art. 35 Statutu.
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności