2023-05-12

Zarząd Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie zwołuje na dzień 30.05.2023 r. na godz. 12:30, w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki i grupy kapitałowej Elektrometal SA oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
 4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.

 W związku z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

 1. W art. 13, ust. 1 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”,

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”

 1. W art. 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801 § 1 pkt 1, 3-5 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 1. W art. 17, ust. 1 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”,

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

 1. W art. 19, ust. 1 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.”,

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

 1. W art. 19, ust. 2 w brzmieniu:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie winno być zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie winno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

 1. W art. 22 ust. 2, pkt 4 w brzmieniu:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 do 3,”

otrzymuje brzmienie:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,”.

 

 

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności