Elektrometal SA w dążeniu do ugruntowania znaczącej pozycji na rynku stosuje certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bhp) zgodny z normami ISO oraz innymi dokumentami. Jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny system umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami firmy, między innymi poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. Zintegrowany System Zarządzania podnosi skuteczność firmy i efektywność gospodarowania posiadanymi zasobami, minimalizuje i optymalizuje koszty, jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialność pracowników oraz ich gotowość do spełniania wymagań klienta i innych zainteresowanych stron, a także ułatwia spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Zapewnia także szybkie dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym.

 Zintegrowany System Zarządzania opiera się na spełnianiu wymogów norm:
  • PN-EN ISO 9001:2015-10 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania
Norma określa wymagania dla przedsiębiorstwa, którego celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.
  • PN-EN ISO 14001:2015-09 – Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania
Norma określa wymagania dotyczące zgodności z regulującymi ten obszar przepisami prawa, a także standaryzuje opracowanie ścisłych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska. System uwzględnia zasady sterowania i zarządzania procesami w celu optymalizacji wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami stabilnego rozwoju firmy.
  • PN-EN ISO 45001:2024-02 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania
Norma specyfikuje wymagania co do działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, doskonalić istniejący system zarządzania bhp i zapewnić właściwe warunki pracy.
 
System zarządzania jakością spełnia wymagania normy podstawowej PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz norm i dokumentów:
  • PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 – Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością do produkcji wyrobów Ex
Norma określa szczegółowe wymagania i informacje odnośnie tworzenia i utrzymywania systemu zapewnienia jakości produkcji, zgodnie z wymaganiami wg załącznika IV i załącznika VII do dyrektywy 2014/34/UE (ATEX), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych gazów, par, pyłów i mgieł. Przeznaczona jest do stosowania przez producentów, jednostki odpowiedzialne za weryfikację oraz organy prawodawcze.
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
W normie wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium.
  • WELMEC 8.6:2018 – Wymagania systemu jakości dla urządzeń i systemów z funkcjami pomiarowymi
Dokument WELMEC WG8:2018 określa wymagania i informacje dotyczące ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/32/UE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych – w zakresie gazomierzy i przeliczników do gazomierzy.
  • PN-EN IEC 62061:2021-12 – Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
Norma określa wymagania oraz podaje zalecenia dotyczące konstrukcji, integracji i walidacji systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SCS) stosowanych w maszynach. Stosuje się ją do systemów sterowania używanych pojedynczo lub w kombinacjach, do realizacji funkcji bezpieczeństwa w maszynach, których nie trzyma się w ręku podczas pracy, łącznie z grupami maszyn pracującymi wspólnie w sposób skoordynowany.
  • PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 – Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
 Norma określa wymagania dla opraw awaryjnych z elektrycznymi lampami zasilanymi z awaryjnych źródeł zasilania o napięciu nieprzekraczającym 1000 V.
 System Zarządzania Jakością oparty na powyższych normach i dokumentach pozwala na zapewnienie wymogów jakościowych odnośnie organizacji oraz produktów, w tym produktów stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Polityka jakości
  Polityka BHP
  Polityka środowiskowa
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności