Elektrometal SA w dążeniu do ugruntowania znaczącej pozycji na rynku stosuje certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bhp) zgodny z normami ISO oraz innymi dokumentami. Jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny system umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami firmy, między innymi poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. Zintegrowany System Zarządzania podnosi skuteczność firmy i efektywność gospodarowania posiadanymi zasobami, minimalizuje i optymalizuje koszty, jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialność pracowników oraz ich gotowość do spełniania wymagań klienta i innych zainteresowanych stron, a także ułatwia spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Zapewnia także szybkie dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym.

Zintegrowany System Zarządzania opiera się na spełnianiu wymogów norm:

 PN-EN ISO 9001:2015:10 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Norma określa wymagania dla przedsiębiorstwa, którego celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.

 PN-EN ISO 14001:2015:09 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

Norma określa wymagania dotyczące zgodności z regulującymi ten obszar przepisami prawa a także standaryzuje opracowanie ścisłych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska. System uwzględnia zasady sterowania i zarządzania procesami w celu optymalizacji wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami stabilnego rozwoju firmy.

 PN-ISO 45001:2018-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania

Norma specyfikuje wymagania co do działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, doskonalić istniejący system zarządzania bhp i zapewnić właściwe warunki pracy.

 

System zarządzania jakością spełnia wymagania normy podstawowej PN-EN ISO 9001:2015:10 (Systemy zarządzania jakością. Wymagania) oraz norm i dokumentów:

  • PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością do produkcji wyrobów Ex.

Norma określa szczegółowe wymagania i informacje odnośnie tworzenia i utrzymywania systemu zapewnienia jakości produkcji, zgodnie z wymaganiami wg załącznika IV i załącznika VII do dyrektywy 2014/34/UE (ATEX), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych gazów, par, pyłów i mgieł. Przeznaczona jest do stosowania przez producentów, jednostki odpowiedzialne za weryfikację oraz organy prawodawcze.

  •  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;

W normie wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium.

  • WELMEC 8.6:2018 - Wymagania systemu jakości dla urządzeń i systemów z funkcjami pomiarowymi.

Dokument WELMEC WG8:2018 określa wymagania i informacje dotyczące ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/32/UE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych – w zakresie gazomierzy i przeliczników do gazomierzy.

  •  PN-EN 62061:2008 - Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Norma określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, kompletowania i walidacji związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania (SRECS) maszynami. Norma ma zastosowanie do systemów sterowania, zarówno pojedynczych jak i ich kombinacji, użytych do wykonywania związanych z bezpieczeństwem funkcji sterujących maszynami, włączając w to grupy maszyn pracujących wspólnie w sposób skoordynowany, które nie są trzymane w ręku podczas pracy.

  •  PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Norma określa wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, przeznaczonych do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego, wyposażonych w moduł awaryjny.

 

System Zarządzania Jakością oparty na powyższych normach i dokumentach pozwala na zapewnienie wymogów jakościowych odnośnie organizacji oraz produktów, w tym produktów stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Polityka jakości
  Polityka BHP
  Polityka środowiskowa
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności