Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów Elektrometal SA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dbając o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, niniejszym informuję o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie przy ul. Stawowej 71 (43-400 Cieszyn). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: em@elektrometal.com.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 33 85 75 200;

2. W celu ułatwienia realizacji Pani/Pana praw powołaliśmy Koordynatora ds. Danych Osobowych. Jeżeli chcesz zadać pytanie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Elektrometal SA to zrób to poprzez adres e-mail: rodo@elektrometal.com.pl, a nasz Koordynator ds. Danych Osobowych udzieli Ci wszelkich informacji;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

3.1.      zawartej umowy, w celu jej wykonania – jeżeli są Państwo lub Państwa organizacja stroną umowy zawartej z Administratorem;

Przy zawieraniu umowy z Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia lub przystąpienia do wykonania, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie lub przystąpienie do wykonywania umowy;

3.2.      przepisu prawa – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności obowiązków publicznoprawnych wynikających z przepisów podatkowych i księgowych);

3.3.      prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:

3.3.1.   w razie wstępu na teren zakładu Administratora:

     a) dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i kontroli produkcji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego zakładu pracy – w zakresie wizerunku,
     b) dla celów ewidencji stanu osobowego, bezpieczeństwa i higieny pracy i kontroli dostępu na teren zakładu – w zakresie imienia, nazwiska, nazwy podmiotu, numeru rejestracyjnego pojazdu.
     c) w razie zamiaru wstępu na teren zakładu Administratora podanie danych osobowych jest warunkiem dostępu na terenu zakładu, a ich niepodanie skutkować będzie odmową wstępu na teren zakładu.

3.3.2.   w razie kontaktu z Administratorem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie:

     a) dla celów nawiązania kontaktu w odpowiedzi na zapytanie skierowane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub korespondencyjnie;
     b) w razie kontaktu z Administratorem podanie danych osobowych do kontaktu umożliwia udzielenie informacji zwrotnej.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy państwowe (np. policja), podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Administratora, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi ochrony mienia oraz kontrahenci Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

5.1.      w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego – przez okres do 3 tygodni od dnia nagrania, chyba że w tym okresie dane nagranie miałoby być użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa; w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

5.2.      w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy – przez cały okres wykonywania umowy oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

5.3.      w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków publicznoprawnych – do czasu upływu okresu przedawnienia należności publicznoprawnych

5.4.      w odniesieniu do pozostałych danych – przez okres niezbędny dla wykonywania uprawnień lub obowiązków lub dla ochrony interesu Administratora, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia swoich danych. Prawa te można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres rodo@elektrometal.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE).
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności