brak zdjęcia

OSPRZĘT EX

Kolejność:
Wyświetl:

Strefa Ex (strefa zagrożona wybuchem)

Strefa EX i osprzęt do niej — bezpieczeństwo w zagrożeniu wybuchem

Strefa EX, czyli strefa zagrożenia wybuchem, to przestrzeń w miejscach pracy, w której może wystąpić wybuch z powodu obecności łatwopalnych gazów, pyłów lub substancji. W takiej strefie konieczne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń oraz zabezpieczeń, aby minimalizować ryzyko wybuchu i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

W strefie zagrożenia wybuchem istnieje realne ryzyko wybuchu pyłów, gazów i innych łatwopalnych substancji, dlatego kluczowe jest stosowanie urządzeń specjalnie przystosowanych do pracy w takich warunkach. Urządzenia, jakie znaleźć można w naszym katalogu, przeznaczone są do pracy wewnątrz przestrzeni, w których mogą występować wybuchowe gazy, substancje lub pyły. Wykorzystanie odpowiedniego osprzętu jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Strefa zagrożona wybuchem — jak ją wyznaczyć?

Strefy Ex to inaczej strefy zagrożone wybuchem wyznaczane tam, gdzie występuje atmosfera wybuchowa.

Obowiązek wyznaczenia stref ex spoczywa na projektancie, inwestorze lub właścicielu zakładu. Proces wyznaczania stref zagrożonych wybuchem w miejscach, gdzie obecne są łatwopalne gazy i inne substancje jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych czynników jak np. warstwa, osad i nagromadzony pył, jako źródła mogące potencjalnie wytwarzać atmosferę wybuchową. Istotne jest tutaj rozpoznanie ewentualnego zagrożenia i zaklasyfikowanie powierzchni do właściwej strefy ex, jak również określenie zasięgu tej strefy.

W strefie zagrożenia wybuchem należy podjąć wiele środków ostrożności. Urządzenia powinny spełniać odpowiednie normy i mieć wymagane atesty. Znaki ostrzegawcze muszą być widoczne i czytelne, aby informować pracowników o zagrożeniu. Systematyczna kontrola stanu urządzeń oraz ich odpowiednie zabezpieczenie są nieodzowne dla bezpiecznej pracy w takiej przestrzeni.

Strefy Ex oznaczone powinny zostać znakiem będącym częścią oznakowania bezpieczeństwa w strefie. Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ma trójkątny kształt z czarnym obramowaniem. W trójkąt wpisane są czarne litery EX na żółtym tle (żółte tło powinno stanowić przynajmniej 50% powierzchni znaku). Znak ten zobaczymy w wielu zakładach produkcyjnych, chemicznych i przemysłowych.

Znak to jeden z potrzebnych elementów na drodze do podwyższenia bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. W celu minimalizacji ryzyka wybuchu, ważne jest także prawidłowe monitorowanie strefy zagrożenia wybuchem. Kontrola stężenia gazów lub pyłów oraz innych wybuchowych substancji musi być dokonywana regularnie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu usunięcie zagrożenia i zabezpieczenie przestrzeni przed wybuchem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) strefę zagrożenia wybuchem wyznaczamy na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej. Wyróżniamy 3 strefy ex dla gazów, pary i mgły (strefa 0, 1 i 2) oraz 3 strefy dla pyłów (20, 21 i 22).

Strefa Ex 0

charakteryzuje ją stałe, częste lub długookresowe występowanie atmosfery wybuchowej zawierającej mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł z powietrzem.

Strefa Ex 1

czasami może wystąpić w trakcie normalnego działania atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych, takich jak gazy, pary, mgły z powietrzem.

Strefa Ex 2

w trakcie normalnego działania nie występuje atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych, takich jak gazy, para, mgła z powietrzem a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Strefa Ex 20

stale, często lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnych pyłów w powietrzu

Strefa Ex 21

czasami, w trakcie normalnego działania, może wystąpić atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnych pyłów w powietrzu

Strefa Ex 22

w trakcie normalnego działania nie występuje atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnych pyłów w powietrzu, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

 

Osprzęt Ex

Kiedy strefy ex są już wyznaczone, należy wybrać odpowiednie urządzenia, które zapewnią najlepszą ochronę tam, gdzie występują łatwopalne gazy, pyły lub substancje. Pracodawca powinien stosować środki ochronne dostosowane do rodzaju działalności, by zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobiegać wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej i ograniczyć szkodliwe efekty w przypadku wybuchu pyłów, gazów, substancji w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Jeśli występuje taka konieczność, pracodawca powinien m.in. umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej wybuchem. W takim przypadku niezbędne w zakładzie będą odpowiednie urządzenia — oświetlenie przeciwwybuchowe, czyli specjalne lampy do strefy.   W celu zabezpieczenia przed wybuchem pyłów, subtancji, tam gdzie występują łatwopalne gazy i zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji niezbędne jest także zachowanie ciągłej łączności – zobacz nasze urządzenia przeznaczone dla strefy ex w górnictwie i przemyśle:

Urządzenia zabezpieczające dla strefy ex dla górnictwa:

Łączność telefoniczna

Zasilacze

Urządzenia zabezpieczające dla strefy ex dla przemysłu:

Oprawy przeciwwybuchowe (oświetlenie przeciwwybuchowe) - lampy przeciwwybuchowe, lampy do strefy

Komputery i tablety

Komunikacja

Urządzenia potrzebne do stref, w których stwierdzono obecność łatwopalnych pyłów, gazów i substancji znaleźć można w niniejszej kategorii urządzeń. Oferujemy m.in. urządzenia z zakresu łączności telefonicznej, komunikacji, czy oświetlenie przeciwwybuchowe. 

Strefa EX wymaga specjalistycznego podejścia i odpowiedniego przygotowania. Ochrona pracowników jest kluczowa, dlatego należy zapewnić im odpowiednie szkolenie dotyczące pracy w takiej przestrzeni. Pracownicy muszą być świadomi zagrożeń związanych z wybuchami oraz mieć wiedzę na temat stosowania się do procedur zabezpieczających przed wybuchem.

Strefa zagrożenia wybuchem wymaga szczególnej uwagi i odpowiednich środków ostrożności. Zastosowanie specjalistycznego osprzętu oraz urządzeń dostosowanych do pracy w takich warunkach jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka wybuchu. Przestrzeń zagrożona wybuchem musi być odpowiednio zabezpieczona, a pracownicy powinni być świadomi zagrożeń oraz przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w strefie EX.

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności